O p r e m a z a v i n a r i j e i d e s t i l e r i j e

B u r a d z a v i n o , r a k i j u i d r u g e t e č n o s t i

Polipropilenska burad za čuvanje prehrambenih proizvoda, zapremina od 50 do 1000 litara.

P o s t o l j a z a b u r a d

Odličan dodatak za Vašu burad. Postolja podižu bure 30 cm i time omogućuju lakši pristup ispusnoj slavini.

P u n i l i c a

Gravitaciona punilica sa elektronskim nivostatom za mirna pića ima kapacitet punjenja od 250 do 300 l/h i puni sve vrste boca.

D o d a t n a o p r e m a

Sva neophodna dodatna oprema za uspešnu proizvodnju vina i rakije: vrenjače, zaptivne gume i rezervne slavine.